palyazati-felhivas-es-kiiras

Pályázati felhívás és kiírás

 

ÚJ PÁLYÁZAT JELENT MEG A LOSZ TÁMOGATÁSÁVAL AZ OTTHON MELEGE PROGRAM KIBŐVÍTÉSÉRE!

1. Az Otthonunk Alapítvány kuratóriuma az Európai Parlament és az Európai Tanács energiahatékonyságról (EED) szóló 2012/27/EU irányelvében foglaltak teljesítésének elősegítése céljából támogatási pályázatot hirdet a lakásszövetkezetek és társasházak részére az alábbi feltételek szerint: Az Otthonunk Alapítvány felkérésére és a fenti cél megvalósítása érdekében az Alapítvány és a LEHEL Radiátorgyár Kft. (5144. Jászboldogháza, Rákóczi út 24. sz. alatti gazdasági társaság, adószám: 23416619-2-16, cégjegyzékszám: 16-09-016809) között támogatási szerződés jött létre 2019. július 31-én. A tárgyi szerződés célja: a LEHEL Radiátorgyár Kft. által gyártott alumínium radiátorok forgalmazásának elősegítése elsődlegesen az „Otthon Melege Program, Okos költségmegosztás alkalmazásának elterjesztése, radiátor csere alprogram keretein belül.

2.A támogatás célja: a távhővel ellátott, illetve a központi fűtéses lakásszövetkezeti és társasházi épületek lakásai radiátorcseréjének a támogatása. A lakások elavult fűtésrendszerei óriási energiaveszteséget, ezáltal többlet szén-dioxid kibocsátást okoznak. Az energiatakarékosság fokozását és az üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentését szolgáló épületenergetikai korszerűsítéseket célzó beruházások megvalósítása költséges, és emiatt gyakran kivitelezhetetlen a lakásszövetkezeti és társasházi lakástulajdonosok számára megfelelő támogatás nélkül. Jelen pályázati kiírás lehetőséget nyújt a lakásszövetkezeti és társasházi lakástulajdonosok számára, hogy a távhőszolgáltatásban érintett, vagy központi fűtéses rendszerű lakásszövetkezetek és társasházak lakásainak közösségi fűtési rendszerei felújításával hozzájáruljanak az ország klímavédelmi céljaihoz, egyszersmind csökkentsék energiafogyasztásukat és a belőle eredő kiadásaikat.

3. A pályázók köre: Magyarországi lakásszövetkezetek és társasházak pályázhatnak saját, épületeik lakásainak (egyéb helyiségeinek) radiátorcseréjére.

4. A pályázóknak Otthon Melege Program Okos költségmegosztás alkalmazásának elterjesztése, radiátor csere alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-TÁV/2019. pályázati kiírásában foglaltaknak kell megfelelniük, amennyiben a pályázaton indultak. Amennyiben nem indultak, azt kell igazolniuk, hogy új alumínium radiátorokra cserélték lakóépületeikben a meglévő radiátorokat.

5. A pályázaton való részvétel feltétele a Társasházak esetén a pályázattal érintett épület összes lakásának tulajdoni hányada alapján számított legalább egyszerű szavazattöbbséggel, a Lakásszövetkezetek esetén pedig a pályázattal érintett épület összes lakástulajdonnal rendelkező tagok legalább több mint felének a támogató szavazatával meghozott közgyűlési határozat, részközgyűlési, egyéb lakóközösségi határozat. A határozat meghozható közgyűlésen vagy írásbeli szavazással.

6. Az alapítvány által támogatható tevékenységek köre:
Radiátorcsere a lakásszövetkezeti és társasházi lakásokban, illetőleg egyéb helyiségekben, melynek eredményeképpen kimutatható energia-megtakarítás és CO2 kibocsátás csökkenés érhető el. A pályázók a meglévő radiátoraikat új alumínium radiátorokra cserélik (azonos kötéstávolságú alumínium radiátorok beépítésére kerül sor a szükséges fűtővíz-hőmérséklet megtartása vagy csökkentése mellett).

7. A pályázat benyújtása, határideje: A pályázati kiírás első körében valamennyi ingatlan-nyilvántartásba és/vagy cégnyilvántartásba bejegyzett társasház és lakásszövetkezet részt vehet, ha pályázatát első ütemben legkésőbb 2019. november 30-ig az Otthonunk Alapítványhoz írásban eljuttatja. A pályázati felhívás, kiírás és dokumentáció a www.losz.hu/letoltheto-anyagok/palyazatok/ címről tölthető le, illetőleg az alapítvány székhelyén igényelhető. (1121 Budapest, XII. ker. Oltvány köz 6., telefon: 06 1 331-1313). A pályázatokat az alapítvány kuratóriuma folyamatosan, a benyújtás sorrendjében bírálja el legfeljebb kéthavonta. A pályázati kiírás második körében valamennyi ingatlan-nyilvántartásba és/vagy cégnyilvántartásba bejegyzett társasház és lakásszövetkezet részt vehet, ha pályázatát legkésőbb 2020. március 31-ig az Otthonunk Alapítványhoz írásban eljuttatja. A kuratórium rögzíti, az Otthon Melege program hatályban léte alatt várhatóan 2022-ig, az Alapítvány a tárgyi pályázati kiírást évenként ismételten ki szándékozik írni.

8. A pályázattal elnyerhető támogatás tartalma: Az Alapítvány a megvalósított beruházásból kizárólag a LEHEL Radiátorgyár Kft. által forgalmazott termékek megvásárlásához nyújt vissza nem térítendő támogatást a pályázók által megrendelt, illetve igényelt termékek bekerülési összegéhez mérten. Egyéb, további a pályázatban meghatározotton túli beruházásokat, tevékenységeket az Alapítvány nem támogat. A LEHEL Radiátorgyár Kft. készülékei a legkorszerűbb technológia alkalmazásával tesznek eleget a vonatkozó előírásoknak. Teljes felújítási költség alatt a pályázat szerint elvégezni tervezett munkálatok általános forgalmi adót is magában foglaló költségeit kell érteni, beleértve a pályázat által nem támogatható ráfordításokat is. A pályázattal igényelhető támogatás mértéke a radiátorcseréhez szükséges termékek beszerzésére meghatározott bruttó költségek 10 %-a mint vissza nem térítendő támogatás. A Pályázó erre irányuló kérése esetén sor kerülhet a szakaszos elszámolásra a támogatás szakaszos lehívására. Az Alapítvány kuratóriuma egyedi döntést hoz a szakaszos elszámolás tárgyában.

9. A jelen pályázat szempontjából elismerhető bruttó bekerülési költség az összberuházásból kizárólagosan a LEHEL Radiátorgyár Kft. szolgáltatásainak termékeinek megvásárlására fordítható költség, mely magába foglalja az általános forgalmi adó összegét is. A támogatás szempontjából elismerhető bruttó bekerülési költség a teljes felújítási költség és a támogatásból nem fedezhető költségek különbsége.

10. Új radiátorokkal szembeni műszaki elvárások: – rendelkezzen CE minősítéssel és EN-442-1/-A1 vizsgálati jegyzőkönyvvel; – azonos kötéstávolság (a cserélésre kerülő radiátor kötéstávolságával megegyező kötéstávolságú új alumínium radiátorok beépítése lehetséges); – a készülék legyen egy és kétcsöves rendszerbe építhető és szabályozható a fűtőteljesítménye termosztatikus szeleppel; – a készüléken legyen elhelyezhető fűtési költségmegosztó készülék; – minden új készüléknek összesen legalább 5 éves gyártói és/vagy hivatalos forgalmazói jótállással kell rendelkeznie; – csak olyan készülék szerezhető be, melyhez országos szervizhálózatot biztosít a gyártói és/vagy hivatalos forgalmazó.

11. A Pályázóknak a LEHEL Radiátorgyár Kft. hivatalos weboldalán megtalálható, aktuális fogyasztói árlista alapján, az ott meghatározottak szerint kell pályázataikat benyújtaniuk az Alapítványhoz.

12. A pályázat felépítése, benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók: A pályázat felépítése: A pályázat az alábbi fő részekből áll:
Formanyomtatványok, Műszaki dokumentumok.

13. A pályázatot az alábbi kötelező tartalommal kell összeállítani:
Formanyomtatványok:
13/1. Pályázati adatlap (1. számú melléklet)
13/2. A pályázó törvényes képviselőjének nyilatkozata, hogy az 5. pontban meghatározott lakásszövetkezeti, társasházi döntés meghozatalra került (ez esetben a határozati kivonat és a jelenléti ív mellékletként csatolásra is kerül), vagy ennek meghozatala folyamatban van, és legkésőbb a pályázat tárgyában történő kuratóriumi döntéshozatal időpontjáig az Alapítvány részére csatolásra kerül.
13./3. Szándéknyilatkozat, kötelezettségvállalás a LEHEL Radiátorgyár Kft-vel történő szerződéskötésre a pályázati támogatás elnyerése esetén (3. sz. melléklet)
Műszaki dokumentumok:
13/4. A LEHEL Radiátorgyár Kft. részéről kiadott, a Pályázóval egyeztetett, 30 napnál nem régebbi árajánlat, amely a LEHEL Radiátorgyár Kft. részéről elvégzett felmérésen, az épület eredeti fűtéstervein, vagy az illetékes távhő szolgáltató által jóváhagyott terveken alapul. Az árajánlat tartalmazza a felhasználni tervezett berendezések, eszközök, típusát és jellemzőit, a megnevezését, mennyiségét és egységárát.

Mellékletek:
13/5. A pályázattal érintett épület 60 napnál nem régebbi tulajdoni törzslapja (a TAKARNET-es elektronikusan lekért nem hivatalos tulajdoni lap másolat is elfogadható).
13/6. Az „Otthon Melege Program, Okos költségmegosztás alkalmazásának elterjesztése, radiátor csere alprogram keretein belül benyújtott pályázati dokumentáció egy másolati példányának a megküldése a pályázat elbírálása szempontjából előnyt jelent.

14. A pályázat benyújtásával kapcsolatos követelmények:
14/1. A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati formanyomtatványokon nyújtható be.
14/2. A pályázatot a Pályázati kiírásban közölteknek megfelelően, hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatványok minden kérdésére választ adva és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani.
14/3. A formanyomtatványok sem tartalmukban, sem alakjukban nem változtathatók.
14/4. Az eredeti formanyomtatvány hitelesítéséül a pályázó képviseletére felhatalmazott személy annak minden oldalát lássa el aláírásával az oldal alján!
14/5. Amennyiben a pályázatot nem magyar nyelven, nem az előírt formanyomtatványokon, az előírt melléklet(ek) nélkül, nem zárt borítékban/csomagban vagy határidőn túl nyújtják be, úgy a pályázat kizárásra kerül az elbírálásból. A pályázatból történő kizárásról az Alapítvány Kuratóriuma a pályázat benyújtását követő 30 napon belül értesíti az érintett pályázót. Minden egyéb esetben a pályázó a befogadás tényről a pályázat beérkezésétől számított 30 napon belül írásos (elektronikus) értesítést kap. Az írásos értesítéshez kapcsoltan a pályázó egy alkalommal hiánypótlás teljesítésére kötelezhető, melynek a pályázó a hiánypótlási felhívásban megjelölt legfeljebb 30 napos határidőben köteles eleget tenni. A hiánypótlási felhívás alapjául a kiírásban meghatározott valamely melléklet csatolásának elmulasztása, vagy a melléklet nem megfelelő tartalommal való kitöltése szolgálhat alapjául. Amennyiben a pályázó a hiánypótlási felhívást határidőben nem teljesíti, a pályázat erre utalással elutasításra kerül.

15. A pályázóknak a jelen pályázati felhívás mellékletét képező szándéknyilatkozatban vállalniuk kell, hogy a pályázatban igényelt terméket legkésőbb a pályázat benyújtásától számított, az ’Otthon Melege Program Okos költségmegosztás alkalmazásának elterjesztése, radiátor csere alprogram’ vonatkozásában nyertes pályázatban meghatározott ütemterv szerint, a Támogató Okiratban foglalt véghatáridőig megvásárolják, a LEHEL Radiátorgyár Kft. által a termékekről kiállított számla- és teljesítési igazolás, valamint a számlaösszeg átutalásáról szóló bizonylat másolatát a kiíró Otthonunk Alapítvány részére legkésőbb ezen időpontig megküldik. Az alapítvány kuratóriuma a jelzett bizonylatok megküldésétől számított 30 napon belül gondoskodik az elnyert pályázati támogatás pályázó részére történő kifizetéséről. A tárgyi határidőt követően, késedelmesen benyújtott támogatás-folyósítási kérelmeket az Alapítvány Kuratóriuma mérlegelés nélkül elutasítja, azok támogatásban nem részesülnek, kivéve, ha a pályázó igazolja, hogy a határidő elmulasztása neki fel nem róható okokból következett be.

16. Az alapítvány sikeres pályázat esetén bruttó 10%-os támogatást nyújt a bekerülési költséghez képest. A támogatás mértéke a megrendelt termék árának kiegyenlítése teljesítése esetén utólag kerül a pályázó részére a pályázati döntés alapján visszatérítésre. Az Alapítvány Kuratóriuma a benyújtott pályázatokat a beérkezés időrendi sorrendjében fogadja be és bírálja el.

17. A beérkezett pályázati kérelmekről az Alapítvány Kuratóriuma a beérkezés, illetőleg a pályázati feltételeknek megfelelés sorrendjében folyamatosan határoz az első ütem vonatkozásában 2020. január 31., a második ütem vonatkozásában 2020. május 31. napjáig, és a döntés meghozatalától számított 15 napon belül kiértesíti a pályázókat a megadott email címre küldött elektronikus levélben, vagy a megadott telefonszámon. Az alapítvány kuratóriuma akkor nyilváníthat egy pályázatot nyertessé, ha az megfelel a jelen pályázati kiírásban foglaltaknak.

18. Támogatási szerződés megkötése
18/1. A pályázaton nyertes pályázóval az alapítvány támogatási szerződést köt. A Támogatási szerződés megkötésére rendelkezésre álló határidő a döntéséről szóló értesítés időpontjától számított 30 nap. Amennyiben az eredetileg kitűzött, illetve a módosított határidőtől számított 60 napon belül a Támogatási szerződés nem kerül megkötésre, a támogatási döntés érvényét veszti. A Támogatási Szerződés megkötését követően a pályázó a LEHEL Radiátorgyár Kft-vel a pályázat tárgya tekintetében szerződést köt.
18/2. A támogatási szerződés megkötéséhez a pályázónak csatolnia kell lakásszövetkezet esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonatát és képviselőjének aláírás mintáját (címpéldányát), társasházak esetében a közös képviselő megválasztására vonatkozó közgyűlési jegyzőkönyvet hiteles másolatban, illetve a közös képviselő aláírás mintáját (banki aláíró kartonjának másolatát).
18/3.A kuratórium által megítélt pályázati támogatás nyújtásának, kifizetésének a feltétele, hogy a Pályázó bizonylattal, illetve teljesítési igazolással egyértelműen igazolja, hogy a LEHEL Radiátorgyár Kft-vel megkötött, a pályázat tárgyának megvalósítására vonatkozó szerződésben meghatározott díjat (vételárat) teljes egészében megfizette. A megítélt pályázati támogatás a kuratóriumi döntés alapján a díj (vételár) megfizetésének Alapítvány részére történő igazolását követően 30 napon belül kerül a sikeres pályázó által megadott pénzintézeti számlaszámon jóváírásra.
19. További pályázati részvételi feltételek és mellékletek:

I. A pályázati dokumentáció/kiírás 2019. szeptember 5. napján kerül megjelenítésre/közzétételre az Alapító LOSZ honlapján és Hírlevél szolgáltatásán. A teljes pályázati dokumentációt 1 eredeti példányban zárt borítékban/csomagban, ajánlott küldeményként a következő címre kell beküldeni, vagy személyesen behozni hétköznapokon 08-14 óra között: Otthonunk Alapítvány (1121 Budapest, XII. ker. Oltvány köz 6.). A borítékon/csomagon fel kell tüntetni a pályázat nevét „Otthonunk Alapítvány/Radiátorcsere Pályázat”, valamint a pályázó nevét és címét, valamint a pályázattal érintett épület(ek) címét. Postai feladás esetén a pályázat benyújtási időpontjának a pályázati dokumentáció Alapítványhoz történő megérkezését kell tekinteni.
II. LOSZ tagoknál a státuszt nem szükséges igazolni, de utalni kell a tagsági viszony fennállására. A LOSZ tagság a pályázat elbírálásánál előnyt jelent.
III. A pályázaton való részvétel feltétele a lakásszövetkezeti, illetőleg társasházi jogállás igazolása. LOSZ tagság hiányában csatolni kell egy olyan dokumentumot mely igazolja a lakásszövetkezeti, vagy a társasházi jogalanyiságot. A lakásszövetkezeti és társasházi szervezeti minőség igazolásához elégséges az alapító okirat másolatának, illetve a www.e-cegjegyzek.hu oldalról származó lakásszövetkezeti cégkivonatnak egy kinyomtatott példánya. A tárgyi dokumentumokra a szövetkezet illetve a társasház képviselője aláírással és pecséttel rögzíti, hogy másolat esetén az eredetivel megegyező hiteles másolatról van szó.
IV. A pályázaton egy lakásszövetkezet vagy társasház csak egy igényt nyújthat be, de az magában foglalhat több épületre vonatkozó támogatási kérelmet is.
V. A pályázati kérelem kötelező melléklete a lakásszövetkezet, társasház előző évi mérlegének és eredmény-kimutatásának egy másolati példánya.
A pályázattal kapcsolatos további információk írásban az Otthonunk Alapítvány Kuratóriumától igényelhetők (e-mail: losz@losz.hu, illetőleg a 331-1313-as telefonszámon, vagy az Alapítvány – 1121 Budapest, XII. ker. Oltvány köz 6. – postai címére eljuttatott levélben).

Adatlap tervezet

Nyilatkozat

Szándéknyilatkozat szerződéskötésre

made by: Mental Rocket
powered by: io panel