letesz
kozgyulesen-kotelezo-maszk-hasznalat

Közgyűlésen kötelező maszk használat

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere rendkívüli közgyűlést hívott össze annak érdekében, hogy a mozikban és színházakban, valamint a hasonló intézmények zárt tereiben, továbbá a piacokon, boltokban és a lakásszövetkezeti/társasházi közgyűléseken is kötelező legyen-e a maszkhasználat.

A közgyűlés nagy többséggel elfogadta a szigorítást. A péntektől életbe lépő jogszabály változtatás értelmében, ha ezekben az intézményekben és helyszíneken valaki nem megfelelően vagy egyáltalán nem visel maszkot, akkor 8 ezer forintig terjedő helyszíni bírsággal vagy 15 ezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

 

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 46/2020. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

az új típusú koronavírus terjedése elleni védekezéshez szükséges egyes intézkedésekről szóló 21/2020. (IV. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A Fővárosi Közgyűlés

az 1-2. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § (1) Az új típusú koronavírus terjedése elleni védekezéshez szükséges egyes intézkedésekről szóló 21/2020. (IV. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése a következő e) és f) ponttal egészül ki:

(Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében Budapest közigazgatási területén)

„e) a moziban, a színházban, a hangversenyen, a cirkuszi előadáson a közönség számára nyitva álló helyiségekben, valamint az ilyen helyiséget magában foglaló épületnek a közönség számára nyitva álló részében, az étel- vagy italfogyasztás, illetve az előadók kivételével,

f) a zárt térben tartott társasházi közgyűlésen”

(az ott tartózkodó, hat évnél idősebb személynek a száj- és az orrnyílását - különösen textil vagy papír maszkkal, sállal, kendővel, illetve bármely egyéb, a kilégzéssel távozó cseppek felfogására alkalmas eszközzel - teljes egészében és folyamatosan el kell takarnia.)

 

(2) Az R. 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Nem kell alkalmazni az adott naptári héten az (1) bekezdést, ha a Nemzeti Népegészségügyi Központ által a kormányzati honlapon közzétett adatok szerint a Magyarország területén SARS-CoV-2 vírusfertőzöttként újonnan azonosított személyek száma a megelőző naptári hét minden napján a megelőző 15 nap átlagában az ötven főt nem érte el. Ezen körülmény fennállásáról a főpolgármester a Fővárosi Közlönyben közleményt tesz közzé.”

2. § Az R. a következő 1/B. §-sal egészül ki:

„1/B. § Az 1. § szerinti kötelezettség teljesítésének előmozdítása érdekében a természetes személyek életének és testi épségének védelméért, illetve az ingatlan őrzéséért felelős személy a kötelezettséggel érintett helyen

a) az érintettet a száj- és az orrnyílás szabályszerű eltakarására felhívja,

b) ennek eredménytelensége esetén a jogos önhatalom keretei között az adott helyre való jogsértő belépést megakadályozhatja, illetve a jogsértően bent tartózkodót onnan eltávolíthatja.”

3. § Az R. a következő 1/C. §-sal egészül ki:

„1/C. § (1) Az 1. §-ban foglaltak a közösségi együttélés alapvető szabályainak minősülnek.

(2) Aki az 1. §-ban foglaltakat megsérti, ha szabálysértés vagy bűncselekmény nem valósul meg, nyolcezer forintig terjedő helyszíni bírsággal vagy tizenötezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(3) Helyszíni bírság akkor alkalmazható, ha az elkövető az 1. § szerinti kötelezettségét az arra való felhívást követően sem teljesíti.

(4) A helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelő, a közigazgatási bírság kiszabására a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben a főjegyző jogosult.”

4. § A Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

 

 

     dr. Számadó Tamás s. k.                                Karácsony Gergely s. k.       

                főjegyző                                                       főpolgármester

 

 

2020.09.21

Kiadja:                                                                                                                                                Vass Ferenc elnök s.k.

made by: Mental Rocket
powered by: io panel